1. خانه
  2. ازن و کاربرد‌‌ها
  3. ازن در آبزی پروری
  4. از بین بردن باکتری اشریشیا با استفاده از ازن

از بین بردن باکتری اشریشیا با استفاده از ازن

  باکتری اشریشیا کلی ( E.COLI):

 

اشریشیا کُلی که بطور اختصار E.coli نیز نامیده می‌شود، نوعی باسیل گرم منفی، متحرک ،هوازی، بی‌هوازی اختیاری و بدون اسپور از خانواده انتروباکتریاسه‌است که بطور شایع در روده جانوران وجود دارد. بیشتر سویه‌های اشریشیا کلی، بی‌آزار هستند اما برخی از سروتیپ‌هامانند O157:H7 موجب مسمویت غذایی و اسهال می‌شوند. این باکتری در شرایط بی‌هوازی، مخلوطی از اسیدها مانند لاکتات، سوکسینات، اتانول، استات و دی اکسید کربن را تولید می‌کند.

 

رشد بهینه باکتری در دمای ۳۷درجه سانتی‌گراد است اما تا دمای ۴۹ درجه را نیز تحمل کرده و به رشد خود ادامه می‌دهند. E.coli، هم در شرایط هوازی و هم بی‌هوازی می‌تواند رشد کند. گفته می شود عامل اصلی آلودگی این باکتری رعایت نکردن مسائل بهداشتی می باشد.

 

 

روش کنترل باکتری  ایشرشیا کلی (E.COLI) با ازن:

 

طریقه از بین بردن سلول باکتری توسط ازن در شیلات:

۱-وجود سلول باکتری باسیلی

۲-مولکول ازن روی باکتری زوم می کند و به آن نزدیک می شود و در تماس با دیواره سلولی می آید.

۳- اکسیدایو رخ می دهد که یک سوراخ کوچک در دیواره سلول ایجاد می کند

۴- باکتری شکلش را از دست می دهد و سوراخ دیواره سلولی بزرگتر می شود.

۵- بعد از هزاران برخورد ازن در بیش از چند ثانیه ، دیواره ی باکتری نمی تواند شکل و غالب سلول خود را حفظ کند.

کلر، متیل بروماید و دی اکسی کلرو هیپو کلریت سدیم  بی خطر نیستند اما ازن موثر و بی خطر است. رایج ترین روش استفاده از ازن برای کاهش پاتوژن ها حل شدن  مقدار معینی از ازن برای باکتری اشرشیا کلی است.  فقط چند ثانیه زمان لازم است تا ازن پاتوژن ها را غیر فعال کند .

فهرست
واتساپ